Konstfrämjandet Sthlm meet Stockholms Länsmuseum

A very good meeting regarding a collaboration between Konstfrämjandet Stockholms län and Stockholms Länsmuseum, regarding a larger project about public art.